( 8-441) 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt

Ištrauka iš lopšelio – darželio „Pušelė“ nuostatų:

49. Pedagogų taryba yra lopšelio – darželio savivaldos institucija pagrindinėms pedagogų profesinio darbo problemoms spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi institucijoje dirbantys pedagogai, bendrosios praktikos slaugytoja. Į pedagogų tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų lopšelio – darželio savivaldos institucijų atstovai, visuomenės nariai.

50. Pedagogų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

52. Pedagogų tarybos sekretorius renkamas iš pedagogų tarybos narių vieneriems mokslo metams.

53. Atskiriems profesinio ugdymo klausimams spręsti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai gali steigti atskiras priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinio darbo grupes.

54. Pedagogų taryba:

54.1. svarsto praktinius valstybės ir regiono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;

54.2. svarsto lopšelio – darželio veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio ugdymo programų pasirinkimo ir realizavimo, vaikų brandumo mokyklai, ugdymo programų įgyvendinimo, išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

54.3. ugdymo turinį ir metodus derina prie institucijos keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto darželio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;

54.4. kartu su bendrosios praktikos slaugytoja, auklėtojų padėjėjomis, sanitarėmis – auklėmis svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(si), korekcijos, mitybos klausimus;

54.5. svarsto institucijoje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas (Vaikystės pedagogikos, metodinių centrų ir kt.);

54.6. skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.

Pedagogų tarybos sąrašas:

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas
1. Živilė Šveikauskienė Direktorė Šiaulių universitetas 2010
2. Rasa Gailiuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II-oji vadybinė Vilniaus pedagoginis universitetas, 1992
3. Birutė Bruneikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetas, ikimokyklinis ugdymas, 1991
4. Solveiga Jakštienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Klaipėdos kolegija, ikimokyklinis ugdymas, 2009
5. Audronė Jociuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Klaipėdos universitetas, vaikystės pedagogika, 1996
6. Birutė Jurgutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Klaipėdos valstybinė kolegija, pradinio ugdymo pedagogika, 2014
7. Rimantė Lubytė – Žąsytienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogika, 2015
8. Vilma Mikužienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Klaipėdos universitetas, vaikystės pedagogika, 1989
Kauno kolegija, ikimokyklinė Valdorfo pedagogika, 2007
9. Gražina Mizgerienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Klaipėdos universitetas, ikimokyklinis ugdymas, 1992;
Kauno kolegija, ikimokyklinė Valdorfo pedagogika, 2007
10. Vitalija Petronytė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja metodininkė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetas, ikimokyklinis ugdymas, 1991 Šiaulių pedagoginis universitetas, pradinis ugdymas, 2000
11. Daiva Prišmantienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla
12. Asta Sirtautienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Šiaulių universitetas, pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, 2000 Šiaulių universitetas, anglų kalbos ankstyvasis ugdymas, 2003
13. Daiva Šležienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinis ugdymas, 1986
14. Roberta Srūgienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla 2013
15. Iveta Starikovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, 2017
16. Loreta Sungailienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja Vilniaus pedagoginis universitetas, biologija, 2000
17. Diana Nedzelskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja Šilutės žemės ūkio mokykla
18. Vida Urbonienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja metodininkė Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinis ugdymas, 1977
19. Jurgita Vaivadienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogika 2020
20. Virginija Vasiliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Klaipėdos A.Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinis ugdymas, 1985
21. Irena Žėkienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė Lietuvos Valstybinė konservatorija, choro dirigavimas, 1989
Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą