+370 441 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt, Miško g. 8, LT-99148, Šilutė. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190687399.

Ištrauka iš lopšelio – darželio „Pušelė“ nuostatų:

36. Mokytojų taryba yra nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagoginių darbuotojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

37. Mokytojų tarybai vadovauja pirmininkas – Mokytojų taryboje išrinktas asmuo, renkamas dvejiems metams atviru balsavimu.

38. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

39. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Į Mokytojų tarybos posėdžius, pagal poreikį, gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, socialiniai partneriai, darželio rėmėjai ir kiti asmenys.

40. Mokytojų taryba:

40.1. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalių sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, dalijasi kolegialiąja patirtimi;

40.2. sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;

40.3. aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su Lopšelio-darželio veiklos tikslais ir uždaviniais;

40.4. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio metinio veiklos plano įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

40.5. deleguoja atstovus į Lopšelio-darželio tarybą, pedagogų atestacijos komisiją;

40.6. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klusimais.

 

 

Puslapis atnaujintas 2024-01-15

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą