+370 441 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt, Miško g. 8, LT-99148, Šilutė. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190687399.

PATVIRTINTA
Šilutės lopšelio darželio „Pušelė“
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V1-59

PRITARTA
Šilutės lopšelio darželio „Pušelė“
tarybos 2020 m. rugsėjo 21 d. protokolu Nr. V2-3

 ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“

TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ taryba (toliau tekste – Taryba) – aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir darbuotojų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti svarbiausius lopšelio-darželio klausimus.
2. Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įsakymais, Jungtinių tautų vaiko konvencija, lopšelio-darželio nuostatais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais lopšelio-darželio veiklą.
3.Lopšelio-darželio taryba sudaroma laikantis demokratinių rinkimų principų: aiškumo ir skaidrumo, rinkimų slaptumo, atstovavimo, konkurencijos ir periodiškumo.
4. Lopšelio-darželio taryba renkama trejiems metams.
5. Lopšelio-darželio tarybos nuostatus tvirtina Lopšelio-darželio direktorius.
6. Tarybos nuostatams pritaria Tarybos posėdžio nutarimu.
7. Lopšelio-darželio tarybos priimti nutarimai yra privalomi visai lopšelio-darželio bendruomenei.

II SKYRIUS
LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

8. Lopšelio-darželio tarybą sudaro 3 mokytojai ir 4 vaikų tėvai (globėjai), 1 aptarnaujančio personalo atstovas.
9. Į Tarybą tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba.
10. Naujai išrinktos Tarybos posėdį kviečia senosios Tarybos pirmininkas.
11.Pirmojo Tarybos posėdžio metu renkamas pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius.
12.Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia Tarybos nariai).
13.Tarybos posėdžiai kviečiami kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis.
14.Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
15.Lopšelio-darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, Mokyklos ugdytinių tėvai (globėjai), kiti Mokyklos bendruomenės atstovai, rėmėjai.

III SKYRIUS
TARYBOS VEIKLA, FUNKCIJOS

16.Taryba:
16.1. teikia siūlymų dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
16.2. svarsto Lopšelio-darželio strateginį, metinį Lopšelio-darželio veiklos planą, Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles, kitus Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus ir jiems pritaria;
16.3. teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo, saugaus vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
16.4. išklauso Lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
16.5. talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
16.6. svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo dėl ugdymo aplinkos gerinimo vadovaudamasi „Ugdymo aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo“ ir kitus direktoriaus teikiamus klausimus;
16.7. teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui, vertinant darbuotojų darbo rezultatus, juos skatinant ar skiriant nuobaudas;
16.8. skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir į konkurso Lopšelio-darželio vadovo pareigoms eiti komisiją;
16.9. svarsto Lopšelio-darželio tarybos, Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui;
16.10. vertina Lopšelio-darželio vadovų veiklą;
16.11. sprendžia kitus Lopšelio-darželio veiklos organizavimo klausimus teisės aktų nustatyta tvarka;
16.12. gali organizuoti lėšų kaupimą į Lopšelio-darželio labdaros paramos pavediminę sąskaitą LT 4640100435000520193; esant tokių lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų naudojimą.
17. Už savo veiklą vieną kartą per metus Taryba atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.
18. Konfliktines situacijas Lopšelio-darželio taryba sprendžia tik gavusi raštišką lopšelio-darželio bendruomenės nario prašymą.
19. Tarybos nutarimai yra teisėti, jeigu neprieštarauja teisės aktams.

IV SKYRIUS
TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

20. Tarybos narys:
20.1. turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje;
20.2. jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis;
20.3. Lopšelio-darželio tarybos nario įgaliojimai gali būti pačios tarybos panaikinti, jei narys per metus be pateisinamos priežasties neatvyko į pusę posėdžių;
21. Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams vieną kartą per metus.
22. Švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustačiusios, kad Lopšelio-darželio tarybos priimti nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Lopšelio-darželio tarybai juos svarstyti iš naujo. Lopšelio-darželio tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Lopšelio-darželio taryba reorganizuojama, pasikeitus jos veiklą reglamentuojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams, teisės aktams.
24. Naują Lopšelio-darželio tarybos nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina Lopšelio-darželio direktorius.

 

Puslapis atnaujintas 2023-12-28

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą