( 8-441) 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt

Skelbiamas konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Šilutės lopšelyje-darželyje „Pušelė“

Įstaigos pavadinimas   Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“
Pareigybės pavadinimas   Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Kvalifikaciniai reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Turėti nežemesnį kaip aukštasis išsilavinimą.

2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 5 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą.

3. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) vadybinę patirtį.

4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis MS Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), Internet Explorer.

6. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius klausimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo taisykles.

7. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

8. Privalumai: projektų rengimo patirtis, vadovavimas metodiniam būreliui, darbas vaiko gerovės komisijoje, dalyvavimas etnokultūrinėje veikloje.

Funkcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Organizuoti ir koordinuoti ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą.

2. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus.

3. Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ugdymo klausimais.

4. Atlikti edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoti, organizuoti reikalingų priemonių įsigijimą.

5. Organjzuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšų panaudojimą.

6. Vykdyti pedagogų veiklos priežiūrą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą, sudaryti jų darbo grafikus bei užsiėmimo tvarkaraščius.

7. Koordinuoti metodinės grupės veiklą, teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams, skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai.

8. Vadovauti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijai, planuoti, organizuoti (kartu su pedagogais) įstaigos renginius, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

9. Vadovauti vaiko gerovės komisijai, vykdyti pagalbos ir paramos šeimai analizę, organizuoti ir koordinuoti pagalbos teikimą specialiųjų poreikių vaikams.

    10. Bendradarbiauti su švietimo pagalbos tarnyba bei vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, kitais socialiniais partneriais, tarnybomis

11. Organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą.

12. Rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus.

13. Pavaduoti direktorių nesant įstaigoje.

14. Rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis.

15 Parengti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacinės ir vaiko gerovės komisijos bylas bei kitus su ugdymu susijusius dokumentus archyvui pagal dokumentų saugojimo terminų rodyklę

Darbo užmokestis

 

  Nustatomas vadovaujantis Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymu. 2017-01-17 Nr.XIII-198.
Dokumentai kurie turi būti pateikti

 

 

 

 

 

 

 

  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

4. Gyvenimo aprašymas (CV).

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.

6. Motyvacinis laiškas – darbo vizijos aprašymas.

Dokumentai priimami adresu

 

 

 

 

 

  Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ raštinėje arba asmeniškai direktoriui

Miško g. 8, LT-99148,Šilutė

I-V – nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Elektroniniu paštu rastvedys@pusele-silute.lt

Dokumentų originalus turėti atrankos dieną.

Pretendentų atranka bus vykdoma dviem etapais:

1.      Dokumentų peržiūra.

2.      Pokalbis.

Kontaktiniai duomenys   Informaciją galima gauti tel. 8 441 62274
 

 Skelbimas galioja

 

 

 

 

  1. 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant konkurso paskelbimo dieną) iki 2021-05-24.

2.  Apie laiką, vietą ir data pranešime. 

3. Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, bus informuojami telefonu.

 

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą