+370 441 6 22 74 rastvedys@pusele-silute.lt, Miško g. 8, LT-99148, Šilutė. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190687399.

Ištrauka iš lopšelio – darželio „Pušelė“ nuostatų:

28. Lopšelio – darželio taryba – aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija renkama trejiems metams. Taryba telkia Lopšelio-darželio pedagogų ir vaikų tėvų bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti Lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Lopšelio-darželio interesams.

29. Tarybą sudaro 9 nariai: tris tėvus deleguoja grupių tėvų komitetų pirmininkų susirinkimas, tris mokytojus – mokytojų taryba, tris aptarnaujančio personalo darbuotojus – visuotinis nepedagoginių darbuotojų susirinkimas.

30. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje.

31. Tarybos nariu negali būti Lopšelio-darželio direktorius, valstybės politikai, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

32. Lopšelio – darželio tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiaus kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Lopšelio-darželio tarybos posėdyje.

33. Į posėdžius gali būti kviečiami: Lopšelio-darželio direktorius, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.

34. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, atsistatydina ar nesilanko Tarybos posėdžiuose. Atšaukti Tarybos narį gali jį pasiūlę tėvai, pedagogai ir bendruomenės nariai. Nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko į jo vietą yra siūlomi nauji nariai iki veikiančios Tarybos kadencijos pabaigos.

35. Lopšelio – darželio taryba:

35.1. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo;

35.2. pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui, metinės veiklos planui. Lopšelio-darželio vidaus darbo taisyklėms, kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriui;

35.3. teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, vidaus struktūros tobulinimo;

35.4. atlieka visuomeninę Lopšelio-darželio priežiūrą bei daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams;

35.5. svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus ir teikia siūlymus direktoriui;

35.6. kiekvienais metais Taryba vertina Lopšelio-darželio direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą Šilutės rajono savivaldybės merui teisės aktų  nustatyta tvarka;

35.7. svarsto Lopšelio-darželio tėvų, pedagogų, savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui;

35.8. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

35.9. deleguoja atstovus į darbo grupes ir komisijas teisės aktų nustatyta tvarka;

35.10. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais;

35.11. Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą metuose atsiskaito Lopšelio-darželio bendruomenei.

Puslapis atnaujintas 2024-01-15

Close Menu
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą